catalog/uborochnyj-inventar/invetar-dlya-sbora-kondensata